Aktualne promocje

20/01/2017
29/09/2020
31/10/2020

Barcampy, konferencje, wydarzenia

29/11/2016 - 18:00
08/11/2016 - 08:30
04/11/2016 (Caly dzien)

RHD361 Red Hat Linux Kernel Internals I

Kod szkolenia: 
RHD361
Opis szkolenia: 

Ten intensywny kurs obejmuje zagadnienia programowania niskopoziomowego, w systemie operacyjnym Linux. Włączając w to szeregowanie zadań i procesów, zarządzanie pamięcią i wejściem/wyjściem.

Znajomość tych zagadnień będzie niezbędna do świadomego i wydajnego strojenia systemu operacyjnego (strojenie poruszane w ramach RH442 Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tunning). W ramach zajęć, dowiedzieć się można także jak sterowniki urządzeń współpracują z mechanizmami jądra systemowego.

Cel szkolenia: 
 • Zapoznanie się z wewnętrznymi mechanizmami jądra systemu Red Hat Linux dostępnymi dla programisty
 • Szybsze indentyfikowanie błędów oprogramowania oraz problemów wydajności aplikacji
 • Odpluskwianie jądra systemowego i monitorowanie działania jego mechanizmów
Grupa docelowa: 

Doświadczeni programiści którzy chcą zapoznać się z bieżącą architekturą najnowszych wydań jądra systemowego.

Wymagania wobec słuchaczy: 
 • Znajomości zagadnień pracy z prostymi narzędziami takimi jak: vi, emacs oraz text/fileutils.

 • Znajomość środowiska systemu operacyjnego Linux i Unix (poziom wiedzy zbliżony do struktur rejestrów i sprzętu będzie bardzo pomocny ale nie niezbędny)

 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w systemie operacyjnym Linux, kompilacji i instalacji jądra itp.

 • Podstawowe doświadczenie w tworzeniu sterowników urządzeń i modułów jądra

Cena netto PLN: 
9715
Cena brutto PLN: 
11949.45
Cena EURO: 
2253
Czas trwania: 
5 dni
Uwagi: 

Cena w PLN jest kosztem sugerowanym. Koszt zajęć 2253 euro, przeliczenie wg kursu sprzedaży w NBP z dnia wystawienia faktury, pierwszy dzień zajęć. Kurs euro=4,3120 PLN wg kursu z dnia 7 czerwca 2013r.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Konspekt: 
 1. Praca we wspólnocie programistów
  • Tworzenie jądra systemu w ramach wspólnoty
  • Dlaczego warto wnosić wkład do głównej gałęzi jądra?
  • Licencjonowanie
  • Prawa autorskie
  • Przesłanie własnej pracy
  • Proces tworzenia oprogramowania jądra systemu
  • Tworzenie łat w oknie konsolidacji
  • Drzewo wydań
 2. Poziomy działania oprogramowania (ang. User Mode and Kernel Mode)
  • Jądro systemu Linux – ogólnie
  • Zadania spełniane przez jądro systemu
  • Kontekst działania jądra
  • Kilka milisekund w ciągu działania jądra systemu
  • Pierścień uprawnień systemu
  • Poziom działania jądra systemowego
  • Poziom działania programów użytkownika
  • Przykład przełączania pomiędzy poziomami: wywołania systemowe
  • Interfejs wywołań systemowych w architekturze x86
  • Przykład przełączenia pomiędzy poziomami: obsługa przerwania
  • Podsystem Kernel Mode Linux
 3. Kompilacja jądra i narzędzi
  • Pakiety ze źródłami jądra
  • Wersje jądra systemowego
  • Dokumentacja jądra systemowego
  • Struktura źródeł jądra
  • Rekompilacja jądra Red Hat
  • Instalacja narzędzi deweloperskich jądra systemowego
  • Pakiet ze źródłami jądra
  • Przygotowanie źródeł jądra do kompilacji
  • Zmiana nazwy jądra (opcjonalnie)
  • Opcje kompilacji
  • Kompilacja jądra i modułów
  • Instalacja modułów jądra
  • Instalacja skompilowanego jądra i plików zależnych
  • ABI jądra (ang. Kernel Application Binary Interface – kABI)
  • Narzędzie cscope
  • Narzędzie LXR
  • Narzędzie git
  • Dokumentacja narzędzia git
 4. Moduły jądra systemu Linux
  • Moduły jądra
  • Narzędzia zarządzania modułami jądra
  • Skojarzenie modułów z podłączonymi urządzeniami
  • Wiadomości podstawowe o modułach jądra systemu
  • Makra modinfo
  • Wywołanie printk()
  • /proc/kmsg i klogd
  • Wywołanie printk() i poziomy logowania
  • Limitowanie aktywności wywołania printk()
  • Tworzenie prostego modułu
  • Kompilacja modułu
  • Integrowanie modułu w ramach jądra systemowego
  • Plik Makefile i Kconfig
  • Parametry modułów
  • Przykład obsługi modułu z parametrami
 5. Przegląd API jądra systemowego
  • Wielozadaniowość, stos i deskryptory zadań
  • Zawartość przestrzeni procesu i stos procesu
  • KMS (ang. Kernel Mode Switch) i stos
  • Struktura zadania
  • Czym jest proces
  • Struktura thread_info
  • Identyfikator procesu w task_struct
  • Identyfikator stanu w task_struct
  • Informacje dotyczące szeregowania w task_struct
  • Podwójnie wiązana lista
  • Podwójnie wiązana lista: działania podstawowe
  • Podwójnie wiązana lista: iteracja
  • Podwójnie wiązana lista: procesy
  • Powiązane procesy w task_struct
  • Statystyki działania w task_struct
  • Alokowanie pamięci jądra z użyciem wywołania kmalloc()
  • Optymalizacja poprzez cache pamięci: przewidywanie rozgałęzień
  • Optymalizacja poprzez cache pamięci: struktura złączania
  • Generowanie błędu jądra
 6. Synchronizacja
  • Sekcje krytyczne
  • Blokady wyłączające urządzeń
  • Linux Mutex Toolbox
  • Operacje atomowe
  • Atomowy typ liczb całkowitych
  • Blokady wirujące (ang. spinlocks)
  • Blokady wirujące i lokalne przerwania
  • Wirujące blokady czytania/pisania
  • Blokady wyłączne (ang. mutexes)
  • Semafory
  • Przykłady blokad wirujących i blokad wyłącznych
  • Alternatywy dla blokowania
  • Blokady sekwencyjne
  • Operacje w ramach RCU (ang. Read-Copy-Update)
  • Implementacja operacji RCU w systemie Linux
  • Zmienne prywatne procesora
  • Wiadomości uzupełniające
  • Globalna blokada jądra (ang. Big Kernel Lock)
 7. Debugowanie jądra systemu – narzędzia i techniki
  • Przygotowanie do debugowania jądra
  • Ostrzeżenia kernel-debuginfo
  • Różnice w debugowaniu w przestrzeni jądra i użytkownika
  • Debugowanie w trakcie działania systemu i postmortem
  • Różnica pomiędzy załamaniem a zawieszeniem (ang. crash versus hangs)
  • Debugowanie sterowników urządzeń
  • Narzędzia debugowania w przestrzeni użytkownika
  • Informacje jadra w systemie plików proc
  • Parametry kernel.panic i ich wpływ na obsługę załamania systemu
  • System plików sys
  • System plików debugfs
  • Komunikaty z poziomu jądra systemowego
  • Komunikaty typu Kernel Oops
  • Mechanizm SysRq
  • Narzędzie sysreport
  • Narzędzie crash
  • Wymagania narzędzia crash
  • Instalacja narzędzia crash
  • Wywołanie crash
  • Informacje wyjściowe narzędzia crash
  • Pomoc narzędzia crash
  • Parametry wejściowe narzędzia crash
  • Raport narzędzia crash
  • Narzędzie crash ogólnie
  • Domyślny kontekst wykonania narzędzia crash
 8. Przerwania
  • Przerwania – ogólnie
  • Zastosowanie przerwań
  • Typy przerwań
  • Przerwania sprzętowe
  • Tablica przerwań IDT (ang. Interrupt Descriptor Table)
  • Inicjalizacja IDT
  • Funkcje inicjujące tablicę IDT
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Asynchroniczne przechwytywanie wyjątków
  • Uwagi do przechwytywania wyjątków
  • Struktura irq_desc
  • Struktura irqaction
  • Rejestrowanie nowej obsługi wyjątku
  • Wykonywanie odroczonych działań
  • Przerwania programowe (ang. softirq)
  • Użycie przerwań programowych
  • „Tasklety”
  • Użycie „taskletów”
  • Kolejki zadań
  • Struktury danych w kolejkach zadań
  • Użycie kolejek zadań
 9. Sterowniki urządzeń – ogólnie
  • Sterowniki urządzeń
  • Typy urządzeń
  • Węzły urządzeń
  • Tworzenie węzła urządzenia
  • Dynamiczne ładowanie modułu jądra
  • Numery starsze i młodsze
  • Dynamiczna alokacja numerów starszych i młodszych
  • Dynamiczne kreowanie węzłów urządzeń
  • Ułatwienia w dynamicznym kreowaniu węzłów urządzeń
  • Podstawy tworzenia sterowników urządzeń
  • Rejestrowanie urządzeń
  • Operacje na sterownikach urządzeń
  • Funkcje i wywołania sterowników urządzeń
  • Struktura file
  • Struktura inode
  • Wywołania open i release
  • Wywołania read i write
  • Licznik użycia modułu
  • Przykład prostego sterownika urządzenia znakowego
 10. Zarządzanie pamięcią
  • Wymagania stawiane mechanizmom zarządzania pamięcią
  • Pamięć wirtualna i stronicowanie
  • Architektura pamięci w x86
  • Segmentacja pamięci w systemie Linux
  • Stronicowanie pamięci
  • Tablica stron
  • Mapowanie adresów wirtualnych w x86
  • Mapowanie adresów wirtualnych w x86-64
  • Strefy pamięci
  • Struktura pamięci wirtualnej
  • Strefa ZONE_NORMAL
  • Strefa ZONE_HIGHMEM
  • Strefa ZONE_DMA
  • Algorytm alokacji pamięci jądra systemu
  • Zarządzanie pamięcią
  • Algorytm Buddy Allocator
  • Żądania i zwalnianie stron ramek pamięci
  • Algorytm Slab Allocator
  • Zarządzanie nieciągłymi przestrzeniami pamięci
  • Flagi pamięci: gfp_mask
  • Wywołanie __get_free_pages()
  • Wywołanie kmalloc()
  • Wywołanie vmalloc()
 11. Procesy
  • Proces ogólnie
  • Tworzenie procesów
  • Współdzielenie zasobów
  • Wywołanie do_fork()
  • Mapa pamięci procesu
  • Przestrzenie pamięci
  • Flagi vm_flags
  • pmap
  • Wątki jądra systemu
  • Proces 0
  • Kończenie działania procesu
  • Przełączenia kontekstu
  • Kiedy niezbędne jest przełączenie kontekstu?
  • Kiedy niezbędne jest przeszeregowanie (ang. need_resched)?
  • Kiedy wywoływane jest schedule()?
  • Pojęcie wywłaszczenia na poziomie jądra systemu
 12. Zarządca procesów
  • Priorytety
  • Priorytety zwykłych procesów
  • Priorytety procesów czasu rzeczywistego
  • Kwant czasu
  • Zarządca O(1): kolejka oczekiwania do uruchomienia
  • Zarządca O(1): tablica priorytetów
  • Zarządca O(1): jak pracuje?
  • Kolejka oczekowania
  • Zarządca O(1): równoważenie obciążenia
  • Zarządca O(1): wywołanie load_balance()
  • Problemy związane z zarządcą O(1)
  • Zarządca O(1) kontra CFS
  • Zarządca CFS ogólnie
  • Szczegóły CFS
  • Przełączanie zadań w CFS
  • Polityki szeregowania w CFS
  • Klasy szeregowania CFS
  • Klasy fair_sched_class w CFS
  • Strojenie CFS
  • Grupy szeregowania w CFS
  • CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
  • CONFIG_FAIR_CGROUP_SCHED
 13. Pojęcie czasu w jądrze systemu Linux
  • Zagadnienia związane z pojęciem czasu w jądrze systemu
  • Wymagania związane z czasem w systemie Linux
  • Zależności czasowe na poziomie sprzętu
  • Zależności czasowe wyboru źródła
  • Czas rzeczywisty i systemowe: xtime
  • Wywołania związane z czasem
  • Takt zegara jądra systemu: jiffies
  • Zegary programowe
  • Zegary POSIX
  • Interwały czasowe i wywołanie alarm()
  • Zegary wysokiej rozdzielczości
  • Przerwania związane z obsługą czasu
  • TIMER_SOFTIRQ
  • Funkcje opóźnień
 14. Infrastruktura SystemTap
  • Wstęp do SystemTap
  • Główne komponenty SystemTap
  • Monitorowanie działania jądra systemu poprzez SystemTap
  • Narzędzie stap
  • Przepływ danych w podystemie SystemTap
  • Punkty kontroli
  • Skrypty SystemTap
 15. Inicjalizacja jądra i systemu
  • Sekwencja startu systemu
  • Inicjalizacja na poziomie BIOS
  • Zarządca startu (ang. bootloader)
  • Proces startu w GRUB
  • Komponenty zarządcy startu
  • Problem „jajko czy kura” i RAM dysk
  • GRUB i grub.conf
  • Inicjalizacja jądra systemu
  • __init i __initdata
  • Podsekcje inicjalizacji i kolejność
  • Inicjalizacja jądra
  • init/main.c: start_kernel()
  • init/main.c: rest_init()
  • init/main.c: init()
  • init/main.c: do_basic_setup()
  • init/main.c: init_post()
  • Inicjalizacja a program init
  • Poziomy uruchomienia systemu
 16. Debugowanie jądra systemu: zrzuty pamięci
  • Wstęp do mechanizmów Crash Dump
  • Działanie i wymagania netdump/diskdump
  • Kdump
  • Kexec
  • Realokowalne jądro systemu
  • Dekompresja jądra „w miejscu”
  • Start Kdump
  • Obraz initrd dla kdump
  • Konfiguracja kdump
  • Zrzut kdump w lokalnym systemie plików
  • Zrzut kdump na system plików NFS
  • Zrzut kdump na serwer poprzez SSH
  • Wielkość pliku zrzutu
  • Konfigurowanie metody zrzutu: makedumpfile
  • Filtrowanie zrzutu
  • Kompresja zrzutu
  • Dodatkowe właściwości
 17. Jądro czasu rzeczywistego Red Hat
  • Realtime (RT) Linux
  • Zalety jądra czasu rzeczywistego
  • Porównanie czasu odpowiedzi
  • Przykład czasu odpowiedzi od uruchomienia
  • Zmiany w jądrze systemu
  • Zmiany w bibliotece języka C
  • Narzędzia pomiarowe związane z czasem rzeczywistym
  • RT Tuning Tools
  • Strojenie podsystemu RT
  • Ładowanie jądra systemu RT
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Pon, 10/03/2014

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready